Tạo khóa kích hoạt để nâng cấp ActivInspire

Bước 1

Bước 2

Nhập thông tin

Vui lòng nhập số serial phần cứng.

Lưu ý: Có thể tạo ra một Khóa Kích hoạt ActivInspire cho mỗi số seri phần cứng.