สร้างรหัสเปิดเพื่อยกระดับ ActivInspire

ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2

ป้อนรายละเอียด

กรุณาใส่หมายเลขซีเรียลฮาร์ดแวร์

หมายเหตุ: สามารถสร้างรหัสเปิด ActivInspire  หนึ่งรหัสต่อหมายเลขฮาร์ดแวร์ซีเรียลหนึ่งหมายเลขเท่านั้น