Sistēmas Prasības

Operçtâjsistçmas prasîbas

Windows 7 SP1 (32 & 64-bit)

Windows 8 (32 & 64-bit)

Windows 10 (32 & 64-bit)

Operçtâjsistçmas prasîbas

Mac OS 10.7 - 10.11

Mac OS 10.12.1 (vai jaunāka)

Operçtâjsistçmas prasîbas

Ubuntu 12.04 (32-bit)

 

Ieteicamâs datora specifikâcijas

2,0 GHz Intel Core 2 Duo vai âtrâks procesors HD kvalitâtes videomateriâlu izmantošanai

1 GB RAM HD kvalitâtes videoklipu atskaòošanai

Izšíirtspçja 1024 x 768

1,5 GB brîvas vietas diskâ

Java 7

Adobe Flash 17

Ieteicamâs Mac specifikâcijas

2,0 GHz Intel Core 2 Duo

512 MB RAM

Izšíirtspçja 1024 x 768

3,0 GB brîvas vietas diskâ

Java 7

Adobe Flash 17

Ieteicamâs Linux specifikâcijas

2,0 GHz vai âtrâks procesors HD kvalitâtes videoklipu izmantošanai

1 GB RAM HD kvalitâtes videoklipu atskaòošanai

Izšíirtspçja 1024 x 768

1,5 GB brîvas vietas diskâ

Java 7

Adobe Flash 17

Minimâlâs datora specifikâcijas

Pentium 4 — 1 GHz

512 MB RAM

Izšíirtspçja 1024 x 768

1,5 GB brîvas vietas diskâ

Java 6

Adobe Flash 11

Minimâlâs Mac specifikâcijas

Intel procesori (Universal Binary)

512 MB RAM

Izšíirtspçja 1024 x 768

3,0 GB brîvas vietas diskâ

Java 6

Adobe Flash 11

Minimâlâs Linux specifikâcijas

1 GHz procesors

512 MB RAM

Izšíirtspçja 1024 x 768

1,5 GB brîvas vietas diskâ

Java 6

Adobe Flash 11

Gala lietotāja licences līgums